سفوف به معنی داروی خشک کوبیده و از مخلوط تخم چند گیاه دارویی پودر شده بدست می آید.
تهیه سفوف تلخ:
۱- بومادران
۲- زیره سبز
۳- شاتره
۴- زنیان
۵- گلپوره
۶- تلخه
مواد فوق را بعد تمیز کردن و شستن، آسیاب کرده و استفاده کنید.
موارد استفاده: دل درد و دل پیچه ،نفخ، دردهای قاعدگی و رفع مسمومیت

 

سفوف به معنی داروی خشک کوبیده و از مخلوط تخم چند گیاه دارویی پودر شده بدست می آید.
تهیه سفوف شیرین:
۱- شیرین بادیان
۲- زیره سبز و سیاه
۳- سیاه دانه
۴- زنجفیل
۵- ریشه جوز
۶- نبات
مواد فوق را بعد تمیز کردن و شستن، آسیاب کرده و استفاده کنید.
موارد استفاده: بادبر، دل درد و دل پیچه ،نفخ، دردهای قاعدگی و رفع مسمومیت

بسیار مفید برای زنان بادار و مانع دل درد و دل پیچه نوزادان می شود

 

دیدگاه بگذارید